Производството на петролни и химически продукти е свързано с обработка на химикали, киселини, основи и разтворители, които в повечето случаи са силно агресивни, токсични, лесно запалими и експлозивни течности. По тази причина оборудването, което се използва в петролно-химическата индустрия трябва да отговаря на най-високите стандарти за безопасност по отношение на работещите хора в нея и околната среда. В петролните и химическите предприятия най-често срещаните процеси са свързани с: разделянето на смеси(течности) с различна летливост или плътност; дозиране, разбъркване и миксиране на химични вещества; загряване, охлаждане, транспортиране и разтоварване на химикали, както и филтрация. В петролната промишленост най-често се среща разделянето на нефта на пропан-бутан, бензин, дизел, самолетно гориво, керосин, смазочни масла, битуми и др. При някои химически процеси се отделя голямо количество енергия, която може да се утилизира с използването на пластинчати високоефективни топлообменници. Едновременно с производството и транспортирането на опасни и агресивни химикали, трябва да се осъществява и пречистване на отпадъчните води, за което могат да се използват дозиращи и винтови помпи, които се вграждат в предназначените за това системи. Като представител на множество международни компании, ГЕ Солюшънс разполага с широка продуктова гама от индустриално оборудване, като помпи и топлообменници, които са специално разработени за обработката и транспортирането на флуиди с различен вискозитет в петролно-химическата индустрия. Благодарение на нашия опит можем да ви помогнем в избора на най-правилното оборудване за съответния химически процес във вашето предприятие. Предлагаме помпи с магнитно задвижване, дозиращи, винтови, перисталтични, зъбни, центробежни химически помпи; топлообменници, филтри, миксери.

Приложения

Дозиране, разбъркване и миксиране на химикали, загряване и охлаждане на химикали, филтрация, транспортиране на химични вещества