Двойно седлови вентили DE3

APV Двойно седлови вентили DE3


Служат за гарантирано раз-деляне на потоци в свързани тръбопроводи. Те гаранти-рат разделяне на потоците, когато по единия тръбопро-вод преминава продукт, а по другия CIP разтвор. Прила-гат се при пастьоризирани и непастьоризирани продукти. Не се използ-ват в стерилни системи.

APV Двойно седлови вентили DE3 могат да управляват двата затвора само едновременно.
Тези вентили се използват обикновено за изграждане на матрици от вентили. Всеки един вентил може да се извади от матри-цата и лесно да се ремонтира. Матриците могат да се поръчат готови в конфигура-цията необходима за клиента. Поради голе-мия брой вентили в една матрица управля-ващите устройства на тези вентили се произвеждат основно с комуникация Device net, AS interface, Profit Bus.


Температура:
до 135 ºC
Макс. налягане :
10 bar
Материал на корпуса::
Неръждаема стомана SS316L
Размери:
DN 40-DN150