Двойно седлови вентили DA3

APV Двойно седлови вентили DA3


Служат за гарантирано раз-деляне на потоци в свързани тръбопроводи. Те гаранти-рат разделяне на потоците, когато по единия тръбопро-вод преминава продукт, а по другия CIP разтвор. Прила-гат се при пастьоризирани и непастьоризирани продукти. Не се използ-ват в стерилни системи.

APV Двойно седлови вентили DA3 имат възможност да свързват независимо двата тръбопро-вода към канал с цел промиване на седлата.
Двата затвора се управляват независимо.
Тези вентили се използват обикновено за изграждане на матрици от вентили. Всеки един вентил може да се извади от матри-цата и лесно да се ремонтира. Матриците могат да се поръчат готови в конфигура-цията необходима за клиента. Поради голе-мия брой вентили в една матрица управля-ващите устройства на тези вентили се произвеждат основно с комуникация Device net, AS interface, Profit Bus.


Температура:
до 135 ºC
Макс. налягане :
10 bar
Материал на корпуса::
Неръждаема стомана SS316L
Размери:
DN 40-DN150