APV Двойно седлови вентили SD4, SDM4


Двойно седловите вентили служат за гарантирано разде-ляне на потоци. Те гаранти-рат разделяне на потоците, когато по единия тръбопро-вод преминава продукт, а по другия CIP разтвор. Прила-гат се при пастьоризирани и непастьоризирани продукти, а верси-ята SDM4 и в стерилни системи. Разделя-щото пространство е малко и затворено и в него могат да се пускат разделящи теч-ности като пара ниско налягане, конден-зат и други. Пространството се отделя от външната среда, с помощта на миниа-тюрни седлови вентили. Миниатюрните вентили се управляват с въздух едновре-менно с актуатора, задвижващ работния елемент на вентила.


Температура:
до 135 ºC
Макс. налягане:
10 bar
Материал на корпуса:
Неръждаема стомана SS316L
Размери:
DN 25-DN100